header-ssspp

Mакедонски - Macedonian (9)

„Секој на овој свет има четири видови тела: стхула шарира – физичкото тело; сукшма шарира – суптилното тело; ати сукшма шарира – повисокото суптилно тело и пара сукшма шарира – сеприсутното суперсуптилно тело. стхула шарира е физичкото тело што секој може да го види.“

„Сега Јас не сум во физичкото тело, туку во сукшма шарира (суптилното тело), што е надвор од физичкото. Во Моето сукшма шарира можам да се движам во секој дел од светот без време. Во Моето ати сукшма шарира влегувам во соништата и во медитациите на луѓето и ги водам. Во пара сукшма шарира Јас сум присутен во секој атом.“

-ШРИ САТЈА САИ БАБА

Subscribe to this RSS feed